Under 1996 beslutade vi att införa ett kvalitetssystem i TU Glastextilprodukter AB. Valet föll på att utarbeta detta kvalitetssystem i enlighet med SS-EN ISO 9002, 1994. Under de två år som gått har vi arbetat med att definiera och förbättra rutiner, standardisera dokumenthanteringen, förfina produktionsprocessen m.m. Vissa perioder har arbetet med kvalitetssystemet varit väldigt intensivt och andra perioder har det förflutit lite lugnare.

Men nu är vi färdiga och från och med 1998-05-06 är vårt kvalitetssytem certifierat enligt SS-EN ISO 9002, 1994. Vi är övertygade om att vårt kvalitetssystem bidrar till att förhöja kvaliteten hos våra produkter ytterligare och att vi som företag kommer att upplevas som ändå smidigare i kontakten med våra kunder.

Kvalitetssystemets uppgift är att våra kunder skall erbjudas produkter med kontinuerligt hög och jämn kvalitet samt att alla kontakter med vårt företag skall fortlöpa smidigt och problemfritt. Vi tror oss kunna uppfylla de kraven nu och certifieringen är ett bevis på att kvalitetssystemet är infört och väl tillämpat i enlighet med de krav standarden ställer. Det är vi mycket stolta över

Det är Integria Certifiering AB (publ) som utfört certifieringsrevision och som utfärdat certifikatet med nummer 193.